Naboklager

  Det kommer inn en del naboklager til styret, og styret ønsker å behandle alle klager på en ansvarlig måte.
  Dersom det er uklarheter i saksframstillingen, tar styret ved utpekt styrerepresentant kontakt med den påklagde for å avklare saksforholdet.
  Saken tas under vanlige omstendigheter opp i neste styremøte. Styret vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes. Dersom saken skal følges opp, må den påklagde få saken til uttalelse med kort uttalelsesfrist. Vedtak om eventuelle forføyninger følges opp av utpekt styrerepresentant.
  I saker der det haster med å gjennomføre tiltak delegeres myndighet til beslutning og forføyninger til styreleder og utpekt styrerepresentant. I slike tilfeller orienteres styret i etterkant. Klageren orienteres om hvilke tiltak som er iverksatt.
  Styret er av den oppfatning at konflikter best løses ved at man snakker sammen om det man finner uakseptabelt. Klager bør bare sendes dersom dette er forsøkt uten resultat.
  Alle naboklager må komme på e-post til styret i sameie og inneholde følgende informasjon:
     • Ditt navn
     • Hvem klages det på
     • Eventuell dato
     • Beskrivelse av forhold
     • Har du tatt opp forholdet selv? Ja eller nei.