Retningslinjer kajakkplass

1 Kajakkrom

Kajakkrommet skal benyttes til lagring av kajakker for seksjonseiere i Sørenga 1 Sameie. Det er ikke anledning til lagring av annet utstyr om ikke plassen tillater det. Styret utpeker en gruppe bestående av 3-5 sameiere (hvorav minst 1 sitter i styret). Denne gruppen defineres som «Kajakkgruppen».

2 Utleiekajakk

Inntil 4 kajakkplasser settes av til felleskajakker som kan leies. Se egne retningslinjer for dette.

3 Tildeling av plasser

Kajakkgruppen foretar tildelinger av kajakkplasser. Tildeling av fast plass i kajakkrommet skjer fortløpende etter «førstemann til mølla prinsippet» så lenge det er ledige plasser tilgjengelig. Dersom det ikke er ledige plasser opprettes venteliste. Rekkefølgen på ventelisten følger dato for mottatt ønske om kajakkplass. Kajakkgruppen fører ansiennitetsliste over tildelte kajakkplasser og venteliste for de som ønsker plass. Innmelding av interesse for leie av kajakkplass skjer skriftlig (e-post godtas) til kajakkgruppen (kajakk@sorenga1.no) innen 31. mars hvert år. Tildeling av plasser skjer så ved oppstart av ny sesong som er definert til å være 1. april hvert år.

Du betaler 1 år leie uansett når du har fått plass første året.

4 Leieperiode

Leieperioden for den første leieperioden man får tildelt er i utgangspunktet 3 år men kan forlenges med ett år av gangen dersom det er ledig kapasitet i kajakkrommet.

5 Ansiennitet

Ansiennitet opptjenes fra 1. april hvert år. Alle som har plass i perioden 1. april til 15. oktober får 1 år med ansiennitet. Det skilles kun på sesong når det gjelder opptjening av ansiennitet (En som fikk plass 1. august 2014 har lik ansiennitet som en som fikk plass 1. mai 2014). Dersom det er personer på venteliste er det den/de som etter sin første 3 års leieperiode har høyest ansiennitet, som må vike sin plass. Har en person hatt kajakkplassen i 4 sesonger så har denne personen 4 år med ansiennitet, en person som har hatt plass i 5 sesonger har 5 år, osv. Ingen kan miste sin plass før denne personen har minimum 3 år med ansiennitet. I de tilfeller folk har lik ansiennitet vil loddtrekning avgjøre hvem som mister sin plass. Det er alltid de med høyest ansiennitet som mister sin plass først. Den/de som mister sin plass blir satt nederst på ventelisten.

6 Én plass pr. seksjon

Det innvilges maksimalt én plass/leierett i kajakkrommet for hver eierseksjon. Hvis det er rikelig med ledige plasser, kan kajakkgruppen gi dispensasjon til at én seksjon kan leie inntil to plasser. En slik dispensasjon kan inndras med 2 måneders varsling.

7 Krav til bruk

Leietakere som ikke har benyttet sin tildelte kajakkplass innen 2 måneder etter tildeling, mister plassen. Styret setter også krav til aktiv bruk i hele leieperioden og leietakere som har kajakk/kajakkplass som ikke er i bruk, mister plassen. Deretter går plassen til neste på ansiennitetslisten (ventelisten).

8 Pris

Hver leier betaler et årlig beløp pr. plass på kr 1.200,- som leie til sameiet. Dette inkluderer også 1 stk. leierett til utleiekajakk. Det følger også dugnadsplikt med leieforholdet, begrenset til en dugnad, knyttet til kajakkrommet, i året. Styret i sameiet fastsetter årlig leiesum. Manglende innbetaling av leiesum innen gitt tidsfrist fører til opphør av leieforholdet.

9 Overdragelse

Leieretten kan ikke overdras eller fremleies.

10 Forsikring av utstyr

Leier må selv forsikre eget utstyr og sameiet tar ikke ansvar for utstyr som er lagret i kajakkrommet. Kajakkrommet skal administreres av kajakkgruppen. Kajakkgruppen kan instrueres av styret i sameiet.

11 Merking av kajakk

Alle kajakker skal merkes tydelig med eiers navn på et lett synlig sted utvendig på kajakken. Dette er viktig for at vi skal ha kontroll på kajakkene som er plassert i rommet til en hver tid. Kajakker uten merking er de første som vil bli flyttet ved omrokering av faste plasser i kajakkrommet.

Undertegnede forplikter seg til å følge retningslinjene. Nøkkel til kajakkrommet er mottatt.

Dato                       Nøkkel nr.:                  Leil.nr.                        Signatur eier av kajakk